Wat te doen na accidentele blootstelling aan asbest

Wat te doen na accidentele blootstelling aan asbest?
Aandoeningen door asbestcontact
Contact met asbestvezels geeft een zeker risico op het ontwikkelen van een aantal ernstige (long)aandoeningen. De meest voorkomende aandoeningen zijn verdikkingen en verkalkingen van het longvlies (een goedaardige aandoening die meestal toevallig ontdekt wordt), mesothelioom (longvlieskanker), stoflong door asbest (asbestose), longkanker, strottenhoofdkanker. Hoe groter en langer de blootstelling hoe groter het risico op het ontstaan van een aandoening.

Verdikkingen en verkalkingen van het longvlies en mesothelioom kunnen ontstaan na relatief geringe blootstelling. Stoflong, longkanker en strottenhoofdkanker worden veroorzaakt door hoge blootstelling aan asbestvezels. Al deze gezondheidsproblemen ontwikkelen zich slechts jaren na de blootstelling.

Accidentele (eenmalige) blootstelling aan asbest
De subjectieve inschatting van het gezondheidsrisico bij een accidentele, ongewilde blootstelling aan asbest verschilt van persoon tot persoon.

Sommigen zullen het risico laag inschatten: het zijn immers blootstellingen die doorgaans zeer kort zijn (uren, maximaal dagen). Vergeleken met de blootstellingen van “vroeger” (denk maar aan de chauffagisten of scheepsbouwers die hun hele beroepsleven met asbest gewerkt hebben) is dit risico inderdaad heel beperkt.

Even vaak zien we heel ongeruste reacties: asbest is een kankerverwekkend product en elke blootstelling eraan, ook een geringe blootstelling gedurende een beperkte tijd is gevaarlijk. Deze ongerustheid leidt dan tot de vraag naar medische opvolging en het uitvoeren van medische testen (longfoto’s).

Gezien het gaat over een incident is er meestal geen exacte informatie over de mate van blootstelling, maar dikwijls gaat het over kortdurende, beperkte blootstellingen.

Praktische aanpak bij accidentele blootstelling aan asbest
De beste aanpak is een correcte en genuanceerde communicatie. Dit gebeurt het best door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Daarnaast dienen volgende zaken opgevolgd te worden:

Registratie en accurate beschrijving van de blootstelling in het medisch dossier van de betrokken personen.
Registratie en accurate beschrijving van de blootstelling in het bedrijfsregister van blootgestelde werknemers aan kankerverwekkende agentia. De aard en de duur van de werkzaamheden en de individuele blootstelling (indien mogelijk) worden genoteerd.
Informatie aan de werknemers, liefst via persoonlijk gesprek.
Medische testen (zoals radiografieën) in een eerste fase na het incident zijn nutteloos. Verdere medische opvolging is eveneens niet nodig. Ook radiografieën in een latere fase hebben geen zin. Men veroorzaakt er blootstelling aan radioactieve straling door terwijl het geen effectieve manier is om letsels vroegtijdig op te sporen.
Theoretisch zou men een verhoging van het mathematisch risico op kanker kunnen inschatten op basis van metingen, maar die zijn meestal niet voorhanden. Het risico voor de gezondheid van de werknemer na een eenmalige blootstelling is niet nul, maar wel heel klein.
Wanneer er zich in de toekomst contact met asbest kan voordoen dient er een beheersprogramma opgemaakt te worden.